Status prawny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

jest samorządowym zakładem budżetowym Miasta Jeleniej Góry. Zakład

prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach

ustawy o finansach publicznych. ZGKiM działa na podstawie statutu nadanego

odrębną uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Zakładem kieruje Dyrektor 

zatrudniony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Strukturę organizacyjną 

Zakładu określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu 

i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.